AIL JAUNE [1] (Allium flavum)

sback.gif sup.gif snext.gif

yellow onion ; aglio giallo ; ail jaune