AIL JAUNE [2] (Allium flavum)

sback.gif sup.gif snext.gif
yellow onion ; aglio giallo ; ail jaune